För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats använder vi viktiga cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi värnar om din integritet och vi ber dig därför ta ställning till vilka cookies vi får använda. Du kan acceptera alla cookies, eller klicka för att granska dina cookie-preferenser.

TOP

UPPFÖRANDEKOD RIKTAD TILL LEVERANTÖRER

(uppdaterad i januari 2023)

I.ÄNDAMÅL

Costco Wholesale Corporation satsar på respekt för och skydd av mänskliga rättigheter samt på säkerhet och värdighet för de personer som bidrar till utveckling och framgång av vår affärsverksamhet. I detta syfte åligger det de produktionsenheter som tillhör Costco och Leverantörer av Handelsvaror att leva upp till de bestämmelser som beskrivs i denna Uppförandekod riktad till Leverantörer och som utgår från den Internationella Arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I händelse av att Tillämpliga Lagar saknas eller om reglerna i denna Uppförandekod riktad till Leverantörer är strängare, förväntar sig Costco av sina Leverantörer att de tillämpar den strängaste alternativa regeln. Costco uppmanar även sina Leverantörer att verka för efterlevnaden av Mer långtgående målsättningar.

Med denna målsättning, tror Costco att de anställda kommer få ökat skydd och erhålla praktiska och realistiska förbättringar. Costcos strävan går ut på att använda Leverantörer som delar företagets engagemang för hög etisk standard. Costco kommer genomföra eller uppdra åt tredje part att genomföra revisioner av produktionsenheter och affärsverksamheter, för att kontrollera Leverantörens efterlevnad av Koden. Costco förbehåller sig även rätten att säga upp den affärsmässiga relationen med Leverantörer och/ eller anläggningar som inte lever upp till denna Kod eller Tillämpliga lagar.

Costco kan komma att ändra denna Kod och tillhörande bilagor från tid till annan. Costco är ensam behörigt att tillämpa och/eller tolka Koden och kommer inte överlåta eller instifta sådan rätt till utomstående, som inte utgörs av Costco självt.

II.DEFINITIONER

Mer långtgående målsättningar avser handlingsplaner och riktlinjer som är antagna och implementerade av Leverantörer och anläggningar enligt strängare regler än gällande nationella bestämmelser och denna Kod, vars syfte går ut på att kontinuerligt förbättra anställdas arbetsvillkor samt skyddet av miljön.

Tillämplig lagavser samtliga tillämpliga arbetsrättsliga lagar och gällande bestämmelser som etablerats av staten, delstater och kommuner samt andra regler inom området arbetsrätt, hälsa, säkerhet och miljö i det land där tillverkningen av handelsvarorna och dess tillbehör äger rum.

Kod avser beteckningen för denna Uppförandekod riktad till Leverantörer

Costco avser Costco Wholesale Corporation, dess dotterbolag, företagspartner och samriskföretag.

Anställd(a) avser den person/de personer som för närvarande är eller har varit anställd/a, arbetare, arbetstagare, eller som ingår som medarbetare i personalen eller anlitats av leverantören, anläggningen, eller av underleverantören. I begreppet Anställd ingår även alla utländska arbetstagare och migrantarbetare.

Anläggning, avser varje enhet som tillverkar, bearbetar eller skördar de handelsvaror som säljs till Costco. Anläggningen kan antingen vara ägd eller kontrakterad av Leverantören.

Distansarbetare avser alla produkter som beskrivs i Costcos inköpsbeställningar och i begreppet ingår även förpackningar, anvisningar, garantier och material som i vanliga fall åtföljer sådana Handelsvaror.

Handelsvaror avser alla produkter som beskrivs i Costcos inköpsbeställningar och i begreppet ingår även förpackningar, anvisningar, garantier och material som i vanliga fall åtföljer sådana Handelsvaror.

Underleverantör avser alla enheter som anlitats av Anläggningen för att tillverka, bearbeta och skörda de Handelsvaror som säljs till Costco.

Leverantör avser den enhet som anlitats av Costco för att leverera Handelsvaror.

Otillåten outsourcing är varje överlåtelse, delegering eller annan överföring av en inköpsbeställning till en Anläggning, utan företaget Costcos fullständiga kännedom härom samt medgivande.

III.LEVERANTÖRER, ANLÄGGNINGAR, UNDERLEVERANTÖRER OCH DISTANSARBETARE

Leverantören ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av Koden under Handelsvarornas hela distributionskedja. Leverantören ska se till att det går att spåra Handelsvarornas alla komponenter och beståndsdelar till deras härkomst samt, på begäran, förse Costco med uppgifter om namn, adress samt kontaktuppgifter till varje enhet (inklusive men inte begränsat till Underleverantörer och Distansarbetare) som samverkar under Handelsvarornas distributionskedja.

Alla Anläggningar som deltar i tillverkningen av Handelsvaror som säljs till Costco ska anmälas till och godkännas av Costco. Görs inte detta anses det föreligga ett fall av Otillåten outsourcing.

Anläggningen anställer eller anlitar endast Distansarbetare i överensstämmelse med Tillämplig lag. Anläggningen för en lista över samtliga anställda eller anlitade Distansarbetare. Allt arbete som sker hemifrån dokumenteras och övervakas.1

IV.DOKUMENTERING

De handlingar och dokument som krävs för att kontrollera efterlevnaden av Koden och Tillämplig lagstiftning ska upprätthållas och vara tillgänglig på begäran från Costco eller från ombud som företräder Costco. Samma skyldighet åligger även bemanningsföretag som Anläggningen använder sig av. Dokumentationen omfattar även, men är inte begränsat till, handlingar som licenser, tillstånd, certifieringar, policyer och procedurer samt register över Anställda och Anläggningar.

V.BARNARBETE OCH UNDERÅRIGA ARBETARE

Samtliga Anställda ska åtminstone ha uppnått den ålder som stadgas i nationell lag. Om nationell lagstiftning inte fastställer en minimiålder måste Anställda åtminstone ha fyllt fjorton (14) år. Offentliga och verifierbara handlingar som styrker var och en av de anställdas födelsedatum, eller ett juridiskt godtagbart sätt att bekräfta varje Anställds ålder, ska upprätthållas.

Anställda som är under arton (18) år får inte utföra arbeten på höga höjder som medför risk eller i trånga utrymmen; arbeta med farliga ämnen, farliga maskiner, utrustning och/eller verktyg; arbete som förutsätter manuell hantering eller transport av tunga laster; arbete på nattetid eller jämförbar arbetsuppgift.2

VI.TVÅNGSARBETE, SLAVSYSTEM ELLER SLAVLIKNANDE VILLKOR, LIVEGENSKAP, FRIHETSBERÖVANDE OCH MÄNNISKOHANDEL

Samtliga Anställda ska arbeta på frivillig basis och får inte utsättas för någon form av fysisk, psykisk eller sexuell exploatering såsom tvångsarbete, slavarbete eller slavliknande villkor som livegenskap. De Anställda får under inga omständigheter utsättas för någon form av tvång, bedrägeri, svindel eller förlust av sin självbestämmanderätt till någon annan som avser att utnyttja dem.3

De Anställda får inte heller tvingas arbeta övertid eller uppfylla produktionsmål som går ut över eller medför brott mot gällande lagar och bestämmelser om arbetstid. De Anställda ska ha rätt att behålla och ha besittningsrätt till sina egna personliga ID-handlingar och resedokument. Leverantören har inte rätt att inskränka de Anställdas rörelsefrihet eller hindra att de säger upp sin anställning. Utbetalning av lön får inte ställas in, med undantag för när det krävs enligt lag.4

Leverantören och Anläggningen ska endast använda bemanningsföretag som enligt gällande lagar får bedriva verksamhet och ska se till att anställning av de Anställda, direkt eller indirekt, sker i enlighet med Tillämpliga lagar. De anställda ska inte betala något arvode eller annan relaterad avgift som villkor för att erhålla anställningen. Dylika arvoden får inte dras av från löner och undanhållas eller leda till andra påföljder för de Anställda.

Det är förbjudet att använda fängslade eller dömda personer eller personer med villkorlig frigivning som arbetskraft, även om det rör sig om arbete och deltagande i rehabiliteringsprogram enligt utfärdad dom.

VII.ÖVERGREPP, TRAKASSERIER OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Samtliga Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Det är förbjudet att göra sig skyldig till fysisk, sexuell, verbal eller psykisk misshandel, tvång, hot, kroppsstraff eller annan form av trakasserier vid och under anställningen.

Disciplinära strategier och förfaranden ska finnas återgivna skriftligt. Även ett skriftligt register bör föras över disciplinära åtgärder gentemot alla Anställda. Det är förbjudet att tillämpa överdrivna eller olagliga disciplinära åtgärder eller böter.

Säkerhetsförfaranden som medför förnedrande behandling som kroppsvisitationer av personer av motsatt kön och avklädning är förbjudna.

VIII.ARBETSLEDNING OCH ANSTÄLLNINGSFÖRFARANDEN

Leverantören och Anläggningen ska åtminstone leva upp till Tillämpliga lagar om bland annat; löner, arbetstider, diskriminering vid anställningsförfarande och under anställningsförhållandet, de anställdas rätt till fackföreningsmedlemskap och användandet av utländska arbetstagare samt migrantarbetare. Leverantören och Anläggningen ska i synnerhet iaktta följande regler:

A.Anställningsvillkor

Om lagen så kräver, ska de Anställda förses med ett skriftligt anställningsavtal som åskådliggör anställningsvillkoren på ett språk som den Anställde begriper.

Anställningsvillkor får inte omfatta HIV- eller graviditetstest eller krav på preventivmedel.

De Anställdas rätt att arbeta ska kontrolleras. Endast Anställda med giltigt arbetstillstånd utfärdat av behörig myndighet får anställas.

Uppsägningar av Anställda ska ske i full överensstämmelse med gällande lagar och kopior av uppsägningshandlingar ska bevaras.

Handlingar som styrker de Anställdas ålder ska kontrolleras och kopior av sådana handlingar rörande var och en av de Anställda ska behållas, i den mån lagen tillåter det. Lämpligt skydd av personliga identitetsuppgifter ska tillhandahållas i överensstämmelse med lagstadgade krav.

B.Löner och förmåner

De Anställda erhåller åtminstone lagstadgad minimilön och extra timlön för inarbetad övertid.

Utbetalning av löner sker minst en gång i månaden eller oftare enligt lagstadgat schema, där den strängaste regeln har företräde. Löner ska betalas ut direkt till den Anställde eller, med tillstånd från den Anställde, till bankkonto som den Anställde har kontroll över. Leverantören och Anläggningen ska förse alla Anställda med en utförlig, komplett och noggrant utformad lönespecifikation, som åtminstone ska ange utbetalningsperioden, intjänad lön under perioden, lönenivå, både intjänad vanlig arbetstid och övertid, avdrag och förmåner.

Fler avdrag från lön får inte vidtas än de som gäller enligt tillämpliga lagar.

De Anställda ska ges rätt att ta del av alla lagstadgade förmåner, inklusive socialförsäkring, föräldraledighet, årlig semester, sjukledighet och lagstadgade helgdagar.

Löner och tillverkning ska dokumenteras noggrant i respektive diarier och register.

C.Ordinarie arbetstid och övertid

De Anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid och övertid får inte överstiga de lagstadgade gränserna eller 60 timmar per vecka, där det strängaste alternativet är tillämpligt. Undantag från detta ska ske i överensstämmelse med gällande lagar och får endast grundas på särskilda omständigheter, såsom nödsituationer eller behov av tillfälliga eller oförutsebara arbetsinsatser. Dessutom ska de Anställda hållas informerade om sina rättigheter och skyldigheter vad gäller övertidsarbete samt ha godkänt dessa före anställningens ingående och före övertidsarbetet inträffar. De Anställda har rätt att avstå från att arbeta övertid, utan sanktioner eller repressalier. När lagen kräver det ska dispens ges från övertid enligt godkännande från behörig myndighet.

Åtminstone en dag av arbetsveckans sju dagar ska utgöra en ledig dag.

Arbete vid sidan av arbetstid eller arbete som utförs i hemmet tillåts ej, med undantag för när Anläggningen har överenskomna villkor om distansarbete som godkänts av behöriga myndigheter.

D.Diskriminering

Förbud gäller för diskriminering vid och under anställningen på grund av folkgrupp, hudfärg, religion, kön, könsidentitet eller uttryck, ålder, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, moderskap, sexuell läggning, politisk åsikt, funktionsnedsättning, civilstånd eller annan omständighet eller personlig egenskap.

Medicinska tester av de Anställda som kan medföra diskriminering vid anställningsförfaranden och under anställningen får inte krävas.

E.Föreningsfrihet och kollektivavtalsförhandling

Anställda kommer varken förhindras från, sanktioneras för eller erhålla repressalier på grund av att de önskar gå med i fackföreningar eller driva kollektivavtalsförhandlingar. De Anställda kommer inte utsättas för diskriminering för deras fackföreningsmedlemskap.

F.Utländska arbetstagare eller migrantarbetare

Utländska arbetstagare eller migrantarbetare ska; anställas i fullständig överensstämmelse med lagar som gäller i värdlandet, inklusive lagar om anställning, arbete och invandring; och inte utsättas för hot om avskedande eller utvisning.

G.Klagomålshantering

Alla Anställda ska ha tillgång till ett system för att på ett anonymt och konfidentiellt vis lämna in klagomål och synpunkter till ledningen för Anläggningen, utan rädsla för att erhålla repressalier. De Anställdas inlämnade klagomål och förbättringsåtgärder ska följas upp och dokumenteras.

IX.DE ANSTÄLLDAS HÄLSA, SÄKERHET OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Leverantören och Anläggningen ska åtminstone följa Tillämpliga lagar som bland annat utgörs av bestämmelser om de anställdas hälsa och säkerhet. Leverantören och Anläggningen ska i synnerhet beakta följande:

A.Utbildning i hälsa och säkerhet

De Anställda ska erhålla skriftlig information om hälsa och säkerhet samt om åtgärder för lämplig hygienhållning. Underrättelser om hälsa och säkerhet ska anslås och uppdateras löpande. All information om hälsa och säkerhet kommer meddelas på språk som samtliga Anställda kan förstå.

Anställda som arbetar eller kommer i kontakt med kemiska ämnen eller farligt material ska erhålla utbildning i hantering, lagring och bortskaffande av sådant material.

Anställda som arbetar med farlig utrustning ska utbildas i säker användning och hantering. Säkerhetsskyltar och säkerhetsmanualer tillhörande all farlig utrustning ska tillhandahållas.

De anställda ska utbildas i evakueringsförfaranden i händelse av akuta nödfallssituationer.

B.Brandsäkerhet och nödevakuering

Nödutgångarnas placering ska vara ordentligt skyltad. Utgångarna ska gå att nås obehindrat. De får inte låsas och skyltningen ska gå att förstå av alla Anställda. Nödutgångarna ska kunna öppnas i utgående riktning med en enda upplåsningsmekanism. Alla våningsplan ska vara utrustade med sekundära nödutgångar.

Utrymningsvägarna ska anges klart och tydligt med skyltar som även visar rörelseriktning i akuta fall. De får inte vara blockerade med hinder framför och de ska vara utrustade med stadigvarande belysning. Utrymningsvägarna till nödutgångarna ska leda till en säker mötesplats. Mötesplatsen får inte befinna sig i närheten av lagringsplatser av kemiska ämnen och/eller farliga utrustning och material.

Brandsläckarna ska placeras nära lagringsplatser av kemiska produkter och farligt material längs utrymningsvägarna. Brandsläckarna ska passa den slags tillverkning som bedrivs och deras placering ska anges med tydliga skyltar och kunna åtkommas enkelt utan hinder i vägen samt inspekteras månadsvis eller i överensstämmelse med vad som krävs enligt gällande lag, där den strängaste regeln är den som har företräde.

Nödalarmen ska skyltas tydligt och vara fria från hinder som blockerar dem samt enkelt gå att upptäcka i utrymmen med hög bullernivå.

I de Anställdas arbetsutrymmen och längs utrymningsvägarna ska det finnas evakueringsplaner.

Var tolfte (12) månad eller vad som gäller enligt lag, beroende på vilket som är strängast, ska alla Anställda från varje arbetsskift och våningsplan delta i evakuerings- och brandövningar. Evakueringsförfarandena ska övervakas av utbildad personal.

C.Elsäkerhet

Elektriska paneler, dragna kablar och strömuttag ska ses över minst en gång i månaden samt får inte vara trasiga, övertäckta eller utgöra en risk för att snubbla.

D.Första hjälpen och akutvård

Leverantören och Anläggningen ska vidta de förfaranden och åtgärder som krävs för att undvika olyckor, kroppsskador och spridning av sjukdomar.

Under varje jour ska minst en Anställd vara utsedd och tillgänglig som är utbildad i att ge första hjälpen. Vid allvarliga personskador ska de anställda få vård på den närmaste läkarvårdscentralen. Dessa vårdtjänster ska vara kostnadsfria för den Anställdes del, med undantag för de fall då andra villkor gäller enligt den Anställdes sjukförsäkring.

De Anställda ska ha tillgång till första hjälpen-stationer som är välutrustade med komplett första hjälpen-material. Dessa ska vara tydligt skyltade och enkla att hitta.

Anläggningen ska även erbjuda ställen där det går att skölja ögonen samt duscha bort kemikalier, om lagen kräver detta samt i den mån arbetsförhållanden kräver detta.

Samtliga Anställda ska undergå lagstadgade medicinska tester relaterade till deras konkreta yrkesfunktion som de utövar.

Leverantören och Anläggningen är skyldiga att dokumentera olyckor och personskador som de Anställda erfarit samt föra register över utredningar, korrigerande och förebyggande åtgärder.

E.Luftkonditionering och belysning

Det ska finnas luftkonditionerade arbetslokaler, i synnerhet i utrymmen där det pågår aktiviteter som målning, lackning, sprayning, slipning eller där det används kemiska ämnen och farligt material. Det ska finnas tillräcklig ventilation inom varma arbetsmiljöer och tillräcklig uppvärmning i kalla utrymmen, i syfte att förebygga hälsorisker för den Anställde.

Samtliga Anställda ska åtnjuta passande belysning på sin arbetsplats.

F.Arbetsuniformer och personlig skyddsutrustning

Vid behov ska alla Anställda erhålla gratis uniformer och personlig skyddsutrustning.

Samtliga Anställda som ägnar sig åt att måla, lackera, spraya, slipa eller använda kemiska ämnen och farligt material och även alla anställda som utsätter sig för fysiska risker ska förfoga över passande personlig skyddsutrustning. Med personlig skyddsutrustning avses bland annat: ansiktsmasker, ögonskydd, handskar, svetsmasker, hjälmar, skyddsskor med stålhätta, isolerande kläder och hörselskydd.

G.Sanitetssystem

De Anställda ska ha tillgång till rena toalett- och handtvättsfaciliteter med rinnande vatten och nödvändiga förnödenheter. Sådana inrättningar ska vara väl belysta, ventilerade och erbjuda tillräcklig avskiljning samt vara skilda för damer och herrar.5

H.Dricksvatten

Säkert dricksvatten ska finnas lättillgängligt för alla Anställda vid alla tidpunkter. Tillgång till dricksvatten får inte begränsas.

I.Personalbostäder

De Anställdas bostäder ska vara belägna separerat från produktions- och distributionsområdet samt uppfylla krav som ställs enligt Tillämplig lagstiftning.

Samtliga Anställda ska ha tillgång egna sängar och sängkläder utan kostnad. Sovrummen som används av Anställda som är ogifta är indelade i kvinnliga och manliga avdelningar. Samtliga Anställda ska ha tillgång till dricksvatten, varmvatten och separata toaletter för damer och herrar som även ska erbjuda tillräcklig avskildhet.

Även om det kan bli aktuellt med rimliga begränsningar och regler om utegångsförbud för den Anställdes säkerhet och bekvämlighets skull, ska de anställda ha frihet att lämna Anläggningens område utanför arbetstid. När utegångsförbud gäller och är tillåtet enligt lag, ska de Anställda informeras om säkerhetsrisker som föreligger på personalbostäderna och dess omgivningar. Utländska arbetstagare eller migrantarbetare ska inte beröras av riktlinjerna för inlåsning/lockouts.

J.Matlagningsplatser

När måltider ska serveras till de Anställda måste de utrymmen där maten lagas / iordningsställs samt matsalar uppfylla krav enligt Tillämpliga lagar gällande hygien, hälsa och säkerhet.

K.Måltider

Om måltider erbjuds enligt anställningsavtalet ska den Anställde kunna räkna med minst tre måltider om dagen, vilka bör tillfredsställa eller gå ut över en persons grundläggande näringsbehov. Sådana måltider ska inte innebära någon extra kostnad för den Anställde eller på sin höjd medföra en subventionerad kostnad.

L.Servicetjänster

Om den Anställde ska erhålla personliga produkter som hygienartiklar, frimärken och pappersvaror får dessa inte tillhandahållas för högre priser än de lokala marknadspriserna som gäller för samma eller likvärdiga produkter.

M.Underåriga på arbetsplatsen

Personer som är under 18 år och inte arbetar på Anläggningen får inte uppehålla sig på områden där det pågår produktionsverksamhet.

X.HÅLLBARA MILJÖSTRATEGIER

Vid tillverknings- och bearbetningsverksamheter ska negativa effekter på samhället, miljön och naturresurser begränsas i möjligaste mån och allmänhetens hälsa och säkerhet bevaras så långt det går.

Leverantören och Anläggningen ska följa Tillämpliga lagar som rör miljön. Om reglering saknas i Tillämpliga lagar ska följande gälla som obligatoriska skyldigheter:

A.Hantering och bortförskaffande av farligt avfall

Alla kemiska ämnen och farliga material, inklusive avloppsvatten och fast avfall som uppstått från verksamheten, ska hanteras och bortskaffas genom användandet av ansvarsfulla miljövänliga metoder. I händelse av utsläpp av farliga och förorenande material ska behöriga myndigheter underrättas och omedelbara åtgärder vidtas för att rätta till och lösa det uppkomna problemet.

B.Användning av kemiska ämnen som skadar ozonskiktet

För att förbättra luftkvaliteten vid användning av kemiska produkter och farliga material, rekommenderas med eftertryck att eliminera ozonnedbrytande kemikalier under tillverkningsförfarandet.

C.Återvinning

Återvinning rekommenderas med eftertryck.

XI.GENOMFÖRANDESYSTEM

För att strategier och förfaranden ska ge verkliga effekter utser styrelsen en eller flera personer på Anläggningen eller på arbetsplatsen som ansvarar för att genomföra samt övervaka förfarandena som krävs enligt Tillämplig lag och enligt Uppförandekod riktad till Leverantörer.

XII.REVIONSFÖRFARANDEN AV ANLÄGGNINGEN

Costco förbehåller sig rätten att göra eller ge behörighet till tredje man att genomföra revisioner av Anläggningar som är delaktiga i tillverkning, bearbetning och skörd av Handelsvaror för Costcos räkning. Sådana revisioner kan även komma att omfatta Underleverantörer som Anläggningen använder sig av. Inga restriktioner gäller för revisionen och granskningen kan genomföras med eller utan förvarning.

Leverantören ska kräva att ledningen på Anläggningen ger tillträde till Anläggningen och till alla diarier och registrerade uppgifter, som krävs för att genomföra en tillräckligt grundlig revision enligt Uppförandekod riktad till Leverantörer. I revisionen ingår även möjligheten att genomföra konfidentiella och enskilda intervjuer med Anläggningens Anställda, som väljs ut fritt av granskaren. De som ska intervjuas får inte instrueras inför intervjun och tillstånd ges inte heller att vidta repressalier gentemot den Anställde eller gentemot granskaren.

Kostnaderna för revisionen åligger Leverantören.

Costcos tolkning av denna Kod och av eventuella granskningsrapporter anses som definitiv och bindande. När Costco tagit del av revisionsresultaten har Costco full beslutsrätt att upphäva sin affärsrelation med Leverantören och/eller Anläggningen, säga upp en beställning av inköp eller kontrakt, lämna tillbaka eller återkalla godkännande av berörda varor och/eller begära att avhjälpande åtgärder vidtas. Leverantören ansvarar för samtliga relaterade skador som drabbar Costco, inklusive utebliven vinst.

I allmänhet föredrar Costco att samarbeta med Leverantören och/eller Anläggningen för att hitta lösningar på överträdelsen av Koden, i stället för att vidta disciplinära åtgärder, som kan leda till ytterligare svårigheter för arbetstagarna och deras familjer som är beroende av anställningsförhållandet.

XIII.REVISIONSETIK

Costco har tillit till att revisionsförfarandet beaktar alla aspekter med högsta möjliga integritet. Costco förväntar sig av Anläggningen att denna uppvisar fullständig transparens under revisionen, vilket betyder att denna ska återge och tillhandahålla exakta och helt sanningsenliga uppgifter och handlingar om de Anställda, Anläggningen, Underleverantörer, Distansarbetare, arbete, anställning, hälsa och säkerhet och miljöfrågor. Strängt förbud råder avseende alla slags mutor, korruption, svindel eller förfalskning av register och handlingar. Om något förhållande av detta slag upptäcks kan det leda till att affärsrelationen sägs upp.

Förbud råder för Costcos Anställda och för oberoende revisorer som agerar för Costcos räkning att ta emot kompensation från Leverantörer, medlemmar/kunder, Anläggningar eller servicebyråer som Costco har eller tidigare haft en affärsrelation eller annan enhet som kan komma att beaktas inför framtida affärer. Bland annat anses kompensation utgöras av pengar, presenter, resor, måltider och logi samt särskilda tjänster. Åsidosättandet av detta gör att den affärsmässiga relationen med Leverantören och/eller Anläggningen eller med servicebyrån upphävs.

Repressalier och sanktioner gentemot personer som i god tro rapporterat om olovlig eller otillbörlig verksamhet i samband med denna Uppförandekod riktad till Leverantörer och/eller under revisionsförfarandet, kan ge upphov till att den affärsmässiga relationen sägs upp.

XIV.FÖLJDER AV ETT ÅSIDOSÄTTANDE AV KODEN

A.Allvarliga överträdelser

Begrepp: Följande förfaranden anses utgöra allvarliga överträdelser: illegalt barnarbete; tvångsarbete, arbete baserat på livegenskap, på skulder, på slaveri eller som utförs av fångar eller dömda brottslingar och människohandel; trakasserier eller fysisk, sexuell, verbal eller psykisk misshandel; bestickning eller försök till bestickning; hälso- och säkerhetsförhållanden som innebär en direkt risk för liv och fysisk integritet; korruption, svindel och förfalskning av register; nekande från Anläggningens sida att ge revisorer tillträde till Anläggningen i given stund.

Åsidosättande av Tillämpliga lagar som reglerar minimilön, ersättning för övertid, utbetalning av löner i tid samt att inte bevilja vilodagar ska också betraktas som allvarliga överträdelser.

Nödvändiga åtgärder: Alla allvarliga överträdelser ska upphöra omedelbart. En utförlig plan med avhjälpande, proaktiva åtgärder ska inlämnas till Costco som beaktar samtliga allvarliga överträdelser.

Följder: Leverantör eller Anläggning som gör sig skyldig till överträdelsen kan erhålla omedelbara sanktioner, vilka kan medföra omgående fullständig eller delvis uppsägning av inköpsorder eller kontrakt samt begränsning av framtida affärer. Om den affärsmässiga relationen upphävts kan Costco överväga ett återupptagande av densamma efter slutfört revisionsförfarande som utfallit till Costcos belåtenhet. Ett obligatoriskt krav på att ta fram en hållbar plan med förbättrande åtgärder kommer gälla.

Costco förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp en affärsrelation om det fastställs att en Leverantörs Anläggning har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse för andra gången, eller om en Leverantör anlitat en Anläggning som begått en allvarlig förseelse för andra gången.

B.Övriga överträdelser

Begrepp: Bekräftat åsidosättande av Tillämplig lag.

Nödvändiga åtgärder: Leverantören eller Anläggningen som gör sig skyldig till överträdelsen ska ta fram en utförlig handlingsplan om avhjälpande åtgärder som innehåller en tidsplan för åtgärdande av varje enskild problematisk omständighet som upptäckts under revisionen. Costco granskar samt godkänner handlingsplanen för avhjälpande samt bestämmer ett datum för ny revision. Costco bestämmer enligt eget gottfinnande eventuell förlängning av tidsfristen för avhjälpandet eller ny revision.

Följder: Om kontinuerlig förbättring och slutligen fullständig efterlevnad inte uppnås inom en rimlig tidsfrist, har Costco rätt att säga upp sin affärsrelation med Leverantören eller Anläggningen. Om affärsrelationen upphört, återupptar Costco endast samarbetet med Leverantören eller Anläggningen efter att revision genomfört som utfallit till Costcos belåtenhet. Att implementera en hållbar handlingsplan ställs som obligatoriskt krav.

C.Otillåten outsourcing

Se sidan 1, del II i denna handling under DEFINITIONER.

Följder: Otillåten outsourcing som Leverantören eller Anläggningen gör sig skyldig till, kan medföra att det avtalsmässiga förhållandet mellan Costco och Leverantören och/eller Anläggningen upphör, att beställningar sägs upp, affärsrelationen upphävs och/eller skadeståndsanspråk avseende kostnader som uppstått till följd av det otillåtna förfarandet.

Costco beslutar enligt eget gottfinnande om påföljder och kan under vissa konkreta omständigheter välja mer eller mindre omfattande sanktioner.

XV.Sekretesskyddad direktlinje om etiska frågor

Som del av en konstant strävan att säkerställa efterlevnaden av vår etiska uppförandekod, vår Uppförandekod riktad till Leverantörer och av andra rättsliga och etiska förhållningssätt, har Costco skapat en sekretesskyddad direktlinje på global nivå: www.costco.ethicspoint.com.

Denna direktlinje skyddas av sekretess och är ett verktyg som Costco tillhandahåller den person som har skäl att anta att en Anställd, en Leverantör eller Underleverantör hos Costco bryter mot dessa förhållningsregler. (Denna kommunikationskanal är inte till för att hantera transaktionsrelaterade ärenden, såsom leveranser, betalningar eller övriga frågor).

Costco välkomnar rapportering av eventuella överträdelser av policy samt av andra otillbörliga förfaranden som brott mot denna Uppförandekod riktad till Leverantörer.

Direktlinjen gör det dessutom möjligt för Leverantörer att söka vägledning i frågor om eventuellt olämpligt uppförande hos Costcos Anställda eller Anställda hos Costcos Leverantörer, inklusive:

  • intressekonflikter;
  • gåvor, tjänster, underhållning och annan betalning;
  • sekretesskyddade uppgifter;
  • utbetalat politikerstöd; och
  • diskriminering och sexuella trakasserier.

De individer som önskar uppge information kan använda direktlinjen under sekretess. Rapporterna ska vara riktade till den juridiska avdelningen och till chefen för efterlevnad av regler och bestämmelser. Dessa undersöker och utvärderar ärendet tillsammans med respektive verkställande direktör.


1 Enligt den Internationella arbetsorganisationens Konvention om hemarbete, 1996 (nr. 177) och Rekommendation om hemarbete, 1996 (nr. 184)

2 Anpassad till den Internationella arbetsorganisationens rekommendation om den värsta tillämpningen av barnarbete (nr. 190)

3Anpassad till protokollet för förebyggande, bekämpande och sanktionering av människohandel, i synnerhet av kvinnor och barn, som kompletterar FN:s konvention om organiserad gränsöverskridande brottslighet, 2000

4 Anpassad till den Internationella arbetsorganisationens Konvention om tvångs- eller obligatoriskt arbete, 1930 (nr. 29)

5 Här ingår könsidentitet och uttryck för kön