För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats använder vi viktiga cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi värnar om din integritet och vi ber dig därför ta ställning till vilka cookies vi får använda. Du kan acceptera alla cookies, eller klicka för att granska dina cookie-preferenser.

TOP
Costco Vendors Costco Vendors

Leverantörsförfrågningar

Potentiella leverantörer av icke-livsmedel eller diverse artiklar kan kontakta företagskontoret på adresserna nedan

Costco-företagets postadress är:
Costco Wholesale Sweden AB
Mailbox 614
114 11 Stockholm, Sverige

Costcos varuhus finns på:
Costco Wholesale
Sweden Saluvägen 5
187 66 Täby Sverige


Costcos policy kring människohandel och antislaveri

Costco Wholesale Corporation har en global uppförandekod som förbjuder brott mot mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Människohandel, fysisk misshandel, begränsning av den fria rörligheten, konfiskering av pass och annan dokumentation, osäkra arbetsmiljöer, underlåtenhet att betala tillräckliga löner, överdriven eller påtvingad övertid, olagligt barnarbete och många andra aspekter av arbetstagarnas välfärd behandlas i Koden. Genom att underteckna Costcos leverantörsavtal garanterar leverantören att de och deras underleverantörer följer Koden. Vi kan erkänna och acceptera en leverantörs kod som likvärdig vår Kod.

För att utvärdera efterlevnaden gör vi revisioner på vissa anläggningar hos utvalda leverantörer, med tonvikt på leverantörer med egna varumärken och leverantörer vars produkt eller ursprungsland utgör en ökad risk. Revisioner utförs av oberoende tredjepartsrevisorer som är specialiserade på revisioner av socialt ansvar. Eftersom vi behåller rätten att genomföra oanmälda revisioner, ger vi ett visst varsel i enlighet med säkerhetsfrågor och för att göra det möjligt för leverantören att samla in den dokumentation som ska granskas under revisionen. Underleverantörer omfattas i allmänhet inte av revisionen.

Tyvärr förekommer fortfarande brott mot vår kod. När vi upptäcker en överträdelse svarar vi på ett sätt som står i proportion till överträdelsens art och omfattning.
Vissa överträdelser kan leda till omedelbara och korrigerande åtgärder, inklusive uppsägning av affärsrelationen. Beroende på omständigheterna kan vi ge en leverantör rimlig tid att utveckla och genomföra en plan för att åtgärda bristerna. I dessa fall genomför vi uppföljande revisioner för att övervaka hur arbetet går.
I allmänhet föredrar vi att arbeta med leverantören för att korrigera kodöverträdelser snarare än att omedelbart avsluta relationen. Troligtvis innebär ett avslutande inte att den underliggande frågan korrigeras utan orsakar kanske ytterligare svårigheter för arbetstagare och deras familjer som är beroende av anställningen. Men om leverantören inte gör tillfredsställande framsteg mot en förbättring kommer vi att avbryta vår affärsrelation med leverantören.

Medlemmar i Costcos inköpsteam som hanterar en leverantörsrelation kommer även fortsättningsvis att förses med personlig utbildning och onlineutbildning. Utbildningen omfattar uppförandekoden och dess betydelse för vår verksamhet och för de arbetstagare som tillverkar de varor vi säljer. Vi uppmuntrar alla som är medvetna om överträdelser av lagen eller av vår kod att meddela sin ledning, vårt team för regelefterlevnad eller använda Costcos visselblåsarwebbplats: costco.ethicspoint.com

Uttalande om insyn gällande modern slaverilag

Här är årsredovisningen för Costco Wholesale Sweden AB med räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2021. Detta är ett uttalande om slaveri och människohandel som utarbetats och publicerats i enlighet med Modern Slavery Act från 2015.

Introduktion

Costco Wholesale Sweden AB är en del av en internationell koncern med huvudkontor i USA (”Costco”). En betydande del av våra varor, inklusive många privata märkesprodukter (Kirkland Signature™) anskaffas av vårt amerikanska moderbolag.

Costco Sweden använder Costcos centraliserade efterlevnadsfunktion för att hantera due diligence-arbetet avseende de mänskliga rättigheterna som det hänvisas till i detta uttalande.

Som återförsäljare med mer än 288 000 medarbetare globalt och en varuförsörjningskedja som spänner över hela världen, inser vi vilken inverkan vi kan ha på mänskliga rättigheter. Vi har antagit policyer och förfaranden kring viktiga människorättsfrågor under vägledning av vår etiska kod. Våra medarbetarrelaterade rättigheter övervakas och förvaltas av ledande chefer för varje affärsenhet. Vårt arbete med mänskliga rättigheter i våra leveranskedjor övervakas av chefen för Global Sustainability & Compliance, som rapporterar direkt till Costcos VD.

Verksamhet

I slutet av räkenskapsåret 2021 drev Costco 815 varuhus i världen. Costco driver även e-handelswebbplatser i USA, Kanada, Storbritannien, Mexiko, Korea, Taiwan, Japan och Australien.

VaruhusplatserAntal varuhus
USA och Puerto Rico 572
Kanada 105
Mexiko 40
Japan 30
Storbritannien 29
Korea 16
Taiwan 14
Australien 13
Spanien 4
Sverige 1
Island 1
Frankrike 2
Kina 2
Nya Zeeland 1

POLICY FÖR LEVERANTÖRSKEDJAN AVSEENDE SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL

Costco har en uppförandekod för leverantörer ("koden"), som förbjuder brott mot mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Denna kod är global till sin räckvidd och gäller såväl alla leverantörer och deras anläggningar som våra tillverkningsanläggningar. Den härleds i väsentlig del från policyer, standarder och konventioner från FN och Internationella arbetsorganisationen, liksom andra ledande oberoende standarder, såsom Responsible Business Alliance och Worldwide Responsible Accredited Production. Människohandel, fysisk misshandel, begränsning av den fria rörligheten, konfiskering av pass och annan dokumentation, osäkra arbetsmiljöer, underlåtenhet att betala tillräckliga löner, överdriven eller påtvingad övertid, olagligt barnarbete och många andra aspekter av arbetstagarnas välfärd behandlas i koden. Genom att underteckna Costcos leverantörsavtal garanterar leverantören att de och även dennes underleverantörer följer koden. Vi kan erkänna och acceptera en leverantörs kod som likvärdig vår kod.

RISKBEDÖMNING AV LEVERANTÖRSKEDJAN

På grund av antalet leverantörer, att leverantörer ofta byts ut och deras geografiska spridning är det opraktiskt att utföra löpande granskningar för att kontrollera att alla leverantörer och deras leveranskedjor följer alla aspekter av vår kod. Därför följer vi ett riskbaserat tillvägagångssätt där vi riktar in oss på revisioner och andra sätt att kontrollera efterlevnaden. Tillvägagångssättet bygger på flera faktorer, bland annat tidigare revisionsresultat och följande index:

  • USA Arbetsmarknadsdepartementets lista över varor som tillverkats med barnarbete eller tvångsarbete
  • USA Utrikesdepartementets rapport om människohandel
  • Världsbankens globala styrningsindikatorer

Vi betonar revision av leverantörer av Kirkland Signature TM-varor och leverantörer vars produkt eller ursprungsland utgör en ökad risk.

Som ett stöd i vår riskbedömning samarbetar vi med Verisk Maplecroft för att analysera data om våra leverantörskedjor med olika riskindex för politik, mänskliga rättigheter, ekonomi och miljö när de gäller för våra leverantörskedjor. Detta kommer att hjälpa oss att rikta våra begränsade resurser till de områden som har de största sociala och miljömässiga riskerna.

DUE DILIGENCE-PROCESSER

Under vårt räkenskapsår 2021 genomfördes över 4 500 oberoende tredjepartsrevisioner. För anläggningar som anses vara av mellanliggande till hög risk krävs revisioner inledningsvis minst en gång om året och oftare om åtgärder för att korrigera kodöverträdelser kräver verifiering på plats. För leverantörer som till fullo följer koden kan efterföljande revisioner ske mindre ofta. Dessa revisioner varslas det delvis om och anläggningen får då två veckor att förbereda sig på inför revisionen. Detta begränsade varsel ska ta hänsyn till anläggningens säkerhetsåtgärder och göra det möjligt för leverantören att samla in dokument som ska granskas under revisionen. Helt oanmälda revisioner utförs ibland, vanligtvis
som svar på tips som mottagits av vår konfidentiella etiska heta linje. Revisionerna omfattar både arbetsplatsen där produktionen sker och alla arbetarbostäder på anläggningen.

 

Costco kräver att revisionerna utförs av en medlem av Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA). Som en branschorganisation vars medlemmar representerar en betydande majoritet av revisionsbranschen för social efterlevnad strävar APSCA efter att öka professionalismen, följdriktigheten och trovärdigheten hos dem som utför oberoende revisioner av social efterlevnad.

 

Vi inser att det finns utrymme för kontinuerliga förbättringar och att vissa leverantörer kommer att behöva hjälp med efterlevnaden. För dem kräver Costco korrigerande åtgärdsplaner och ofta om-revisioner för att fastställa framstegen. Costco erbjuder också andra tjänster för kapacitetsuppbyggnad som syftar till att förbättra ledningssystem för att ta itu med orsakerna till tidigare överträdelser av koden, inklusive eLearning-videokurser (på det lokala språket), som korrelerar med de överträdelser som nämns. I slutändan föredrar Costco att arbeta med leverantörer och deras anläggningar för att korrigera kodöverträdelser snarare än att tillämpa sanktioner som kan orsaka svårigheter för arbetstagare och deras familjer.

Beroende på allvarlighetsgraden eller bristen på åtgärder förbehåller vi oss dock rätten att avsluta vår relation eller särskilda transaktioner med en leverantör. Sådana avslut har sällan inträffat.

 

Förutom revisioner för att verifiera efterlevnaden av vår kod har vi också särskilda program och initiativ, som varierar beroende på bransch och geografi, för att stödja småbrukares försörjning, minska riskerna för barnarbete och tvångsarbete och stärka vårt bredare hållbarhetsarbete. En del av dessa ansträngningar handlar om att ta itu med den oetiska rekryteringen av arbetstagare, som är en bidragande orsak till tvångsarbete och människohandel. Exempel på dessa program finns i avsnitten Försäljning och Mänskliga rättigheter i vårt hållbarhetsåtagande.

MÄTA EFFEKTIVITETEN I VÅRA ANSTRÄNGNINGAR

Costcos revisionsprogram, som både omfattar krav på korrigerande åtgärdsplaner för att hantera överträdelser och uppföljningsrevisioner när så är lämpligt, är viktigt för att identifiera och åtgärda indikatorer på tvångsarbete och modernt slaveri.

 

På grund av Costco-verksamhetens storlek och komplexitet gör vi selektiva utvärderingar av efterlevnaden. Vi fortsätter att lära oss om riskerna med modernt slaveri i våra leverantörskedjor och för att förbättra våra system. Vi inser att enbart revisioner av social efterlevnad inte kommer att ta itu med de komplexa frågorna i de globala leveranskedjorna fullt ut. Av dessa skäl har Costco gått med i flera satsningar för att bidra till att förbättra arbetsvillkoren för människor inom våra leverantörskedjor, inklusive initiativ med flera intressenter som Seafood Task Force, Equitable Food Initiative, Responsible Sourcing Network, CIERTO, Responsible Labor Initiative, Nirapon och Responsible Minerals Initiative. Vi använder också dessa åtaganden för att diskutera och jämföra vår kod och due diligence-insatser i stora drag. Vi hänvisar dig till vårt globala hållbarhetsåtagande för mer information om vart och ett av dessa insatser och initiativ:

 

Costco upprätthåller en global konfidentiell etisk heta linje som gör det möjligt för alla medlemmar, anställda och leverantörer, över hela världen, att rapportera (via telefon, internet eller skriftligen) alla misstänkta överträdelser av koden (eller någon av Costcos juridiska och etiska policyer) som begåtts av Costco eller av en leverantör: www.costco.ethicspoint.com. Rapporter som vi får via denna kommunikationslinje kan ta upp eventuella problem som kanske finns i vår leverantörskedja. Rapporter som lämnas via denna heta linje tas emot direkt av Costcos chefsjurist och chefen för regelefterlevnadsfrågor. Beroende på vad det är för problem kan vi arbeta med leverantörer direkt, genomföra oberoende tredjepartsrevisioner och avsluta vår relation med leverantörer om lämpliga korrigerande åtgärder inte vidtas.

COVID-19

Vi strävar efter att mildra effekterna av COVID-19 för arbetstagare i våra leverantörskedjor. När det gäller arbetarnas säkerhet införlivade vi under räkenskapsåret 2020 en checklista för covid-19-beredskapsobservationer i alla våra revisioner på plats, vilka fortsätter till dags dato. Detta har varit till hjälp vid utbildning av leverantörer om bästa praxis för att skydda sin arbetskraft och bedöma leverantörernas anpassning till vägledningen. Om omständigheterna har begränsat möjligheten att genomföra oberoende revisioner på plats erbjuder vi leverantörerna en egenbedömning (inklusive en fjärrgranskning av dokumentation) och en undersökning av arbetstagarna. Detta för att främja säkerheten och tryggheten för våra leverantörers och revisorers arbetstagare.

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Under 2021 fortsatte Costco med utbildningsprogram för våra medarbetare med relevant ansvar, om vikten av vår kod med en uppdaterad virtuell utbildning och personliga presentationer för att gå igenom kraven i vår kod.

 

Costco har övervägt möjliga risker i samband med Costco Swedens verksamhet i Sverige samt risker kopplade till produktförsörjningskedjor. Costco Sweden anställer en mycket stor del av sin svenska arbetskraft direkt och har åtagit sig att följa svensk arbetsrätt. I de fall Costco Sweden är beroende av externa tjänsteleverantörer är de enligt avtal skyldiga att följa svensk arbetsrätt.

 

Vi uppmuntrar alla som är medvetna om överträdelser av lagen eller vår kod att meddela sin ledning, vårt team för regelefterlevnad eller använda Costcos konfidentiella rapporteringssida: www.costco.ethicspoint.com.

 

För mer information om ovanstående policyer och program, inklusive en kopia av vår uppförandekod för leverantörer, se sidan Mänskliga rättigheter i vårt www.costco.com/sustainability-human-rights.html

 

Godkänd: Den första december 2021

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
Mailbox 614
114 11
Stockholm
Sverige

 

Luis Carlos Silveira, Director & SVP Europe